Model ABC-X kryzysu rodzinnego i radzenia sobie

Model ABC-X kryzysu rodzinnego i radzenia sobie
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia, 2023

Tak jak poszczególni ludzie spotykają się z niekorzystnymi sytuacjami w życiu, rodziny (rozumiane jako system lub organizacja) również. Sytuacje te to na przykład zmiany w ich cyklu życia, choroby, separacje, nieoczekiwane wydarzenia i tym podobne. Istnieje kilka scenariuszy, które mogą zaburzyć równowagę rodziny. Dlatego też ważne jest, aby wiedzieć, jak chronić jądro rodziny przed skutkami kryzysu. Pod tym względem model ABC-X oferuje kilka interesujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Stres jest nieunikniony w naszym życiu i wszystkie rodziny doświadczą go w pewnych momentach. Jednak nie wszystkie z nich są równie podatne na zagrożenia lub wpadają w stan kryzysu. Wynik zależy od postaw i posiadanych zasobów. To właśnie te czynniki pośredniczące omówimy poniżej.

zmartwiona rodzina
Kiedy stresor wytrąca rodzinę z równowagi, pojawia się kryzys.

Model ABC-X w kryzysie rodzinnym

Mówiąc o tym, jak systemy rodzinne radzą sobie z kryzysami, musimy wspomnieć o modelu ABC-X Reubena Hilla. Ten amerykański socjolog jest pionierem w tej dziedzinie badań. Opracował propozycję, która pozwoliła zidentyfikować podatność na stres w rodzinach i zrozumieć, skąd biorą się w nich kryzysy i jak na nie reagują.

Nie każdy stresor prowadzi do kryzysu. Uruchamia się on dopiero wtedy, gdy system rodzinny traci równowagę, nie może odzyskać stabilności i jest zmuszony dokonać istotnych zmian i przekształceń w swojej strukturze i funkcjonowaniu. Jakie czynniki powodują jednak, że tak się dzieje? Zgodnie z modelem ABC-X w grę wchodzą trzy elementy :

(A) Stresujące wydarzenie

Jest to sytuacja, na którą rodzina nie jest przygotowana, a która stawia ją i jej członków przed poważnym problemem. Te stresory mogą mieć bardzo różnorodny charakter i nie są takie same we wszystkich przypadkach.

Mogą one sięgać od nieoczekiwanych sytuacji, takich jak śmierć jednego z członków lub utrata pracy, po decyzje, takie jak separacja lub rozwód, powrót matki do pracy lub przeprowadzka do innego kraju. Dlatego nie zawsze jest to kwestia przeciwności losu, ale raczej nowego wydarzenia, które generuje pewną nierównowagę.

(B) Zasoby rodziny

Ten drugi punkt odnosi się do zasobów i zdolności dostępnych rodzinie , aby zareagować i poradzić sobie ze stresorem. Należą do nich między innymi:

  • Elastyczność i zdolność adaptacji rodziny.
  • Jakość więzi emocjonalnych między jej członkami. Liczy się stan małżeństwa i relacji między rodzicami a dziećmi.
  • Komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.
  • Zasoby finansowe.
  • Wcześniejsze doświadczenie sukcesu w innych kryzysach.

(C) Definicja zdarzenia

Wreszcie trzecim czynnikiem jest definicja lub interpretacja danego wydarzenia stworzona przez rodzinę. Czy postrzegają to jako katastrofę, czy też okazję do nauki i wzmocnienia się? Czy zachowują optymistyczne czy pesymistyczne nastawienie? Krótko mówiąc, do jakiego stopnia postrzegają sytuację jako zagrażającą statusowi i ich celom?

Połączenie tych trzech elementów daje w efekcie czynnik X. Wskazuje on poziom stresu odczuwanego przez rodzinę i określa, czy doszło do kryzysu. Jeśli wymagania danej sytuacji przekraczają możliwości członków rodziny, pojawia się wielkie napięcie i poczucie blokady, które uniemożliwia im dalsze funkcjonowanie w dotychczasowym kształcie.

Kolejne wkłady do modelu ABC-X

Model ABC-X autorstwa Hilla ustąpił miejsca wielu badaniom, które pozwoliły na udoskonalenie i wyjaśnienie go przy udziale innych autorów. Tym samym do modelu włączono nowe koncepcje i konstrukcje. Są one również istotne dla zrozumienia procesu radzenia sobie z kryzysem.

Niejednoznaczność granic

Ta koncepcja dotyczy percepcji i jasności, jaką rodzina ma w odniesieniu do konstytucji systemu. Innymi słowy, co rozumieją jako znaczenie rodziny. Ponadto, czy istnieje pewność co do ról, które odpowiadają każdemu członkowi, i jaki rodzaj otwartości istnieje między nimi na przyjmowanie nowych bodźców.

Nagromadzenie stresu

Stres kumuluje się w grupie, a dodatkowo mogą do niego dołączyć różne wymagające zdarzenia (czy to z przyczyn zewnętrznych, czy z powodu napięć w rodzinie).

Kiedy kilka zdarzeń ma miejsce jednocześnie, zasoby rodziny wyczerpują się, a adaptacja do stresu staje się znacznie bardziej złożona. Jeśli wystąpi kolejne wydarzenie, które nie zostało wcześniej rozwiązane, w rodzinie nie będzie miejsca na dostosowanie się do nowych problemów, które mogą się pojawić.

Mając tę pełniejszą perspektywę, opracowano model przystosowania i adaptacji rodziny Double ABCX, sformułowany przez McCubbina i Pattersona w latach 80. Zasugerowano, że istnieją dwie fazy, które uruchamiają się, gdy rodzina musi stawić czoła stresowi.

Z jednej strony, gdy potrzebne są tylko drobne i proste zmiany w funkcjonowaniu rodziny, następuje proces dostosowawczy. Z drugiej strony, gdy zachodzą głębokie przemiany i konieczna jest istotna reorganizacja rodziny, mówimy o adaptacji. To, czy do przywrócenia równowagi potrzebny jest ten czy inny mechanizm, będzie zależeć od wspomnianych czynników.

syn zły na ojca
Model przystosowania i adaptacji rodziny Double ABCX został sformułowany przez McCubbina i Pattersona.

Model ABC-X pomaga rodzinom radzić sobie z kryzysami

ABC-X poza tym, że jest propozycją teoretyczną, ma ważne i użyteczne zastosowania. Pozwala nam przeanalizować proces adaptacji do stresu i zobaczyć, nad którymi czynnikami i elementami rodziny mają kontrolę lub na które mogą oddziaływać.

Może być przydatny dla rodzin stojących przed procesem migracji lub dla tych, których dziecko ma zdiagnozowany autyzm. To dlatego, że pokazuje, jak ważna jest odpowiednia interpretacja zdarzenia i generowanie zdrowych strategii radzenia sobie.

Wreszcie, dzięki temu modelowi, profesjonaliści z różnych dziedzin są lepiej przygotowani do pomocy rodzinom w tych niepewnych chwilach.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Gonzalez, G. C., & Lemos, M. (2017). Modelo doble ABCX: dos familias de hijos con trastorno del espectro autista. Katharsis, (25), 22-36.
  • McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (2014). The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation. In Social stress and the family (pp. 7-37). Routledge.
  • Musitu, G. Buelga, S., Lila, M.S., & Cava, M.J. (2004). Familia y adolescencia: un modelo de análisis e intervención psicosocial. Síntesis

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.