Polityka Prywatności

GRUPO M CONTIGO SL., hiszpańska spółka prawa o numerze identyfikacji podatkowej B37527900 z siedzibą przy ulicy Calle Concejo, 13, 2ºA, 37002, Salamanca i zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Salamance, dnia 20-08-2013, Plik 146, Tom 442, Księga 0, Arkusz SA-15157, (zwana dalej “Administratorem” lub “GRUPO MCONTIGO”), jest zobowiązana do zachowania zaufania i prywatności użytkowników odwiedzających i korzystających z jej witryny internetowej.

W niniejszej Polityce prywatności podajemy informacje o tym, kiedy i dlaczego gromadzimy dane osobowe użytkowników, w jaki sposób je wykorzystujemy, w jakich ograniczonych warunkach możemy je ujawniać innym podmiotom oraz jak je zabezpieczamy.

Ponieważ nasza firma ma siedzibę w Europie, będziemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (“GDPR”). Zasadniczo, zanim zgromadzimy jakiekolwiek dane osobowe od użytkownika, poinformujemy go o celach, dla których jego dane osobowe mogą być gromadzone, wykorzystywane i ujawniane, a także uzyskamy zgodę na realizację zamierzonych celów. Jednakże w okolicznościach, w których chodzi o obywateli brazylijskich, zastosowanie może mieć brazylijska ustawa o ogólnej ochronie danych (“LGPD”), a przyznane im prawa zostały rozszerzone na wszystkich naszych użytkowników. To samo dotyczy przetwarzania, które wchodzi w zakres kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA), której skutki są również eksterytorialne. W zależności od lokalizacji użytkownika mogą mieć zastosowanie inne przepisy.

Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych na stronie można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych, pisząc do nas na adres internetowy: [email protected].

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i do jakich celów? 

Administrator może gromadzić następujące dane:

 • Lokalizacja.
 • Adres IP.
 • Data i godzina wejścia na stronę.
 • Przeglądarka, ustawienia językowe, wersja oprogramowania przeglądarki, system operacyjny i interfejs.
 • Dane sprzętowe.
 • Informacje, którymi użytkownik może podzielić się z dostawcami usług lub podczas kontaktu z nami.

Administrator może wykorzystywać te informacje do następujących celów:

 • Aby odpowiedzieć na prośbę o prezentację, kontakt lub dodatkowe informacje jako klient, dostawca lub użytkownik końcowy.
 • Zastosowanie komercyjne.
 • Do przekazywania informacji o nowościach i promocjach dotyczących naszych usług (w tym biuletynów), a także do dostarczania, ulepszania, testowania i monitorowania skuteczności naszych usług.
 • Monitorowanie wskaźników wydajności i usprawnianie funkcjonowania strony internetowej.
 • Administrowanie i zarządzanie relacjami użytkownika z platformą.
 • Odpowiadać na pytania, które mogą pojawić się w trakcie zwyczajnego korzystania z platformy.
 • W każdym innym celu wskazanym użytkownikowi w momencie przekazywania informacji.
 • Przestrzeganie wymogów prawnych.
 • Rekrutacja, ocena wniosków oraz zarządzanie umowami i/lub stosunkami pracy.
 • W celu sporządzania, negocjowania lub zawierania umów lub innych porozumień z użytkownikiem.
 • W celu zabezpieczenia i prezentacji naszej strony internetowej lub platformy (pliki rejestracyjne).

2. Jaka jest nasza podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania tych danych osobowych?

Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych zależy od rodzaju danych osobowych oraz kontekstu, w jakim są one gromadzone. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możemy zgodnie z prawem przetwarzać Państwa dane osobowe na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych:

 • W ramach realizacji umowy na dostawę towarów lub usług.
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • W uzasadnionym interesie administratorów danych.
 • Zgoda użytkownika.

Jeśli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), użytkownik może zażądać, abyśmy udzielili mu informacji na temat tych uzasadnionych interesów, kontaktując się z nami pod adresem (ami) e-mail podanym na początku niniejszej polityki prywatności.

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza Grupo M Contigo, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności, w tym: jeśli jest to wymagane przez prawo lub przepisy, przez właściwy sąd lub władze, lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne, aby zapobiec oszustwu lub przestępstwu, lub aby chronić nasze Usługi lub prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste innych osób.

Zewnętrzne platformy zarządzania danymi lub partnerzy reklamowi i analityczni, z którymi współpracujemy, to:

Klikając na nazwy tych podmiotów, można uzyskać dostęp do ich zasad ochrony prywatności.

Szanujemy prywatność użytkownika i nie sprzedajemy jego danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy ujawnić dane i statystyki zbiorcze dotyczące użytkowników naszych Usług potencjalnym partnerom, reklamodawcom, sponsorom i innym renomowanym stronom trzecim w celu opisania naszych Usług, dostarczenia ukierunkowanych reklam lub w innych celach zgodnych z prawem, ale te dane i statystyki nie będą zawierać informacji, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika.

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim danych osobowych użytkowników. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zaufanym partnerom i dostawcom tylko wtedy, gdy potrzebują oni takich informacji do wykonywania swoich określonych obowiązków (np. do świadczenia Ci naszych usług, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, wybierania i wyświetlania odpowiednich reklam oraz ulepszania i optymalizowania naszych witryn i aplikacji), wymagając od nich, aby robili to na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i plików cookie oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami.

4. Transfery międzynarodowe

Działamy globalnie i możemy przekazywać dane osobowe użytkowników stronom trzecim w różnych miejscach na świecie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. W każdym przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony ich prywatności.

Osoby, do których ma zastosowanie GDPR, informujemy, że niektórzy z wyżej wymienionych dostawców znajdują się na terytoriach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony w Unii Europejskiej. W takich przypadkach przekazujemy Twoje dane z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń i zawsze dbamy o ich bezpieczeństwo, korzystając z najdogodniejszych narzędzi międzynarodowego transferu danych, na przykład Standardowych Klauzul Umownych i wszelkich odpowiednich środków uzupełniających. Z treścią takich Standardowych klauzul umownych można się zapoznać, klikając w następujący link.

5. Prawa użytkownika, którego dotyczą dane

Użytkownik ma różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. W szczególności ma prawo:

 • Uzyskać potwierdzenie, że przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz poprosić o kopię danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.
 • Uzyskanie kopii danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Poprosić o aktualizację danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika, lub skorygować dane osobowe, które zdaniem użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Zażądać usunięcia danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika, lub ograniczenia sposobu, w jaki te dane osobowe są wykorzystywane.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na nasz własny uzasadniony interes, interes publiczny lub profilowanie, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić istnienie ważnych i uzasadnionych powodów, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i wolności, lub że takie przetwarzanie jest dokonywane w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • W każdym przypadku, gdy opieramy się na zgodzie użytkownika, zawsze będzie on mógł ją wycofać.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, użytkownik może skontaktować się z nami lub z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, korzystając z danych podanych w punkcie 14.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu, jeśli uważa, że nie spełniliśmy obowiązków w zakresie ochrony prywatności.

6. W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy dane osobowe użytkowników?

Ochrona otrzymywanych przez nas informacji o użytkowniku jest naszym priorytetem. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić informacje o użytkowniku przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i bezpieczeństwa systemów i usług przetwarzających dane osobowe oraz terminowe przywrócenie dostępności i dostępu do informacji w przypadku awarii fizycznej lub technicznej.

GRUPO MCONTIGO przyjęła poziomy bezpieczeństwa ochrony danych wymagane prawnie i zawarte w Dekrecie Królewskim 1720/2007 Dyrektywy PDPL. Oprócz środków technicznych, takich jak oprogramowanie do szyfrowania informacji poufnych i kontroli dostępu do danych osobowych, stosowanie opcji użytkownicy z ograniczeniami, polityka bezpieczeństwa, użytkownicy i hasła wygasające zgodnie z wymogami LOPD oraz inne systemy mające na celu zapobieganie nadużyciom, zmianom, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych osobowych udostępnianych GRUPO MCONTIGO, firma ta zapewnia również inne dodatkowe środki, takie jak najnowocześniejsze zapory sieciowe.

GRUPO MCONTIGO wykorzystuje protokół SSL/TLS do nawiązywania bezpiecznych połączeń między użytkownikami a naszymi serwerami przez Internet. Dzięki temu przekazywane informacje są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie, co sprawia, że Twoja aktywność na naszej witrynie jest znacznie bezpieczniejsza.

Niestety, żadna organizacja nie jest w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza tych przesyłanych przez Internet. Jeśli jednak użytkownik ma powody sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna (np. jeśli jego dane osobowe mogły zostać naruszone), prosimy o niezwłoczny kontakt z nami pod adresem: [email protected].

7. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu (celów), dla których zostały uzyskane.  Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania danych obejmują:  (i) długość okresu, w którym utrzymujemy z Użytkownikiem bieżące relacje i świadczymy na jego rzecz Usługę; (ii) istnienie zobowiązania prawnego, któremu podlegamy; oraz (iii) ustalenie, czy przechowywanie danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

Aby uzyskać więcej informacji na temat okresu przechowywania danych, można się z nami skontaktować za pośrednictwem [email protected]

Jeśli chcesz trwale usunąć swoje dane, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

8. Odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość danych osobowych

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładność i poprawność danych udostępnionych za pośrednictwem formularzy znajdujących się w sieci, zwalniając GRUPO MCONTIGO z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik gwarantuje i odpowiada, w każdym przypadku, za dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych informacji w wypełnianych przez siebie formularzach.

GRUPO MCONTIGO nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji, które nie zostały opracowane przez nią samą i których źródło zostało wskazane, dlatego też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za hipotetyczne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania takich informacji.

GRUPO MCONTIGO jest zwolnione z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, jakie użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub braków w informacjach udostępnianych przez GRUPO MCONTIGO pod warunkiem, że pochodzą one ze źródeł zewnętrznych.

9. Dane osób niepełnoletnich

Co do zasady, GRUPO MCONTIGO nie będzie przetwarzać danych osób niepełnoletnich w celu realizacji świadczeń i usług dostarczanych przez GRUPO MCONTIGO. Jeżeli użytkownik podaje dane dzieci poniżej 14 roku życia (lub poniżej 16 roku życia w przypadku mieszkańców Kalifornii), gwarantuje on uprzednią zgodę ich rodziców lub opiekunów. Jeżeli GRUPO MCONTIGO będzie tego wymagać, użytkownik będzie musiał udowodnić, że uzyskał taką zgodę.

10. Jak korzystamy z plików cookie?

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować i spersonalizować przeglądanie stron internetowych. Pliki cookie to fizyczne pliki informacyjne, które są przechowywane w komputerze użytkownika lub innym urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie służą do ułatwienia użytkownikowi nawigacji po portalu oraz do optymalizacji przeglądania stron. Dane zebrane za pomocą plików cookies mogą być udostępniane Administratorowi, ale w żadnym wypadku informacje uzyskane za ich pomocą nie będą kojarzone z danymi osobowymi lub danymi, które mogą zidentyfikować użytkownika. Jeżeli jednak użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były instalowane na jego dysku twardym, ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić instalację tych plików: [atomik-cookies-preferehttps://krokdozdrowia.com/poltyka-cookies/nces type=”anchor” text=”Preferencje plików cookie”].

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

11. Informacje dla mieszkańców Kalifornii

Niniejsze powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii jest dostarczane zgodnie z prawem kalifornijskim, w tym z California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA”) oraz California Consumer Act (“CCPA”), Cal. Civil Code 1798.100, et. seq. Niniejsze powiadomienie uzupełnia naszą politykę prywatności, wyjaśniając Twoje prawa do prywatności, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, i zapewnia pewne obowiązkowe ujawnienia dotyczące naszego traktowania informacji o mieszkańcach Kalifornii, zarówno w trybie online, jak i offline.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i identyfikatory urządzeń), informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej (takie jak sposób przeglądania), przybliżone dane geolokalizacyjne, wnioski (takie jak przybliżona lokalizacja lub zainteresowania produktami) oraz inne dane osobowe (takie jak informacje o metodzie płatności, dane uwierzytelniające użytkownika). Źródłem danych osobowych, od których zbieramy informacje, są bezpośrednio nasi użytkownicy.

Więcej szczegółów na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, w tym kategorie informacji i źródła, można znaleźć w sekcji “Jakie dane osobowe gromadzimy i do jakich celów?”, znajdującej się powyżej. Cele biznesowe lub komercyjne gromadzenia danych osobowych zostały opisane bardziej szczegółowo powyżej w sekcji “Jakie dane osobowe gromadzimy i do jakich celów?”.

Udostępniamy te informacje kategoriom osób trzecich opisanym w części “Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?” powyżej.

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i wyjątków, CCPA zapewnia konsumentom w Kalifornii prawo do żądania, do dwóch razy w roku, bliższych informacji na temat kategorii i konkretnych danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy; prawo do usunięcia swoich danych osobowych; prawo do rezygnacji z jakiejkolwiek “sprzedaży”, która może mieć miejsce; oraz prawo do niedyskryminowania w związku z korzystaniem z tych praw.

Nie “sprzedajemy” gromadzonych przez nas danych osobowych ani żadnych danych osobowych znanych nam osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia (i nie będziemy sprzedawać ich w przyszłości bez zapewnienia prawa do rezygnacji).

Do Not Track (“DNT”) to opcja ochrony prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych. DNT to sposób, w jaki użytkownicy informują serwisy i usługi, że nie chcą, aby pewne informacje o ich wizytach na stronie były gromadzone przez dłuższy czas. Ponieważ nie istnieje żadna norma prawna dotycząca tej kwestii, informujemy, że nie rozpoznajemy ani nie reagujemy na sygnały “DNT”.

Konsumenci z Kalifornii mogą złożyć wniosek o przyznanie praw, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Prośbę użytkownika zweryfikujemy, prosząc go o podanie informacji zgodnych z tymi, które posiadamy na jego temat. Użytkownicy mogą również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do wykonywania tych działań w ich imieniu, ale będziemy wymagać dowodu, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu użytkownika, a także możemy poprosić użytkownika o bezpośrednie sprawdzenie jego tożsamości w naszej bazie danych.

12. Informacje dla rezydentów brazylijskich

Niniejsza informacja dla rezydentów brazylijskich została przygotowana zgodnie z ogólnym prawem ochrony danych osobowych (LGPD). Niniejsze powiadomienie uzupełnia naszą politykę prywatności, wyjaśniając prawa użytkownika w zakresie ochrony prywatności w Brazylii, jeżeli jest on rezydentem Brazylii, oraz zawiera pewne obowiązkowe informacje na temat przetwarzania przez nas informacji dotyczących rezydentów Brazylii, zarówno w trybie online, jak i offline.

Jeśli użytkownik mieszkający w Brazylii odwiedza jedną z naszych stron lub zawiera umowę z GRUPO MCONTIGO, jego dane osobowe są zarządzane przez GRUPO MCONTIGO.

Twoje dane osobowe są przede wszystkim wykorzystywane w celu dostarczenia Ci produktów lub usług GRUPO MCONTIGO, o które prosisz. Mogą być również wykorzystywane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak personalizacja Twoich doświadczeń, rozwój i ulepszanie naszych usług lub wykrywanie nielegalnych działań. GRUPO MCONTIGO może również przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa i regulacjami na terytorium, na którym oferowane są nasze produkty i usługi. Za Twoją uprzednią zgodą lub w przypadku uzasadnionego powodu, dane te mogą być również wykorzystywane do wysyłania Ci ofert i promocji.

Przysługuje Ci szereg praw określonych w brazylijskim ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych, w tym między innymi prawo do potwierdzenia faktu przetwarzania Twoich danych osobowych, żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, a także do zmiany preferencji marketingowych (w tym wycofania zgody w dowolnym momencie) – aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu preferencjami marketingowymi lub usuwaniu danych osobowych, zapoznaj się z całą naszą Polityką prywatności.

13. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zmieniania niniejszej Polityki. Na przykład, możemy być zmuszeni do zmiany niniejszej Polityki w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących ochrony prywatności lub zmianą istniejących regulacji. Zmiany w niniejszej Polityce będą publikowane na stronie internetowej. Administrator będzie informował o istotnych zmianach w miarę możliwości.

14. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami pod następującymi adresami:

Data wejścia w życie: 29/07/2022