Polityka Prywatności

Ustawa 15/1999, uchwalona z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, GRUPO M CONTIGO S.L., legitymujący się numerem NIF: ES B37527900, informuje użytkownika o istnieniu dokumentacji danych osobowych zarejestrowanych w (GIODO) Generalnym Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych, aby zachować zgodność przetwarzania danych zgodnie z przepisami.

PRZESYŁANIE I REJESTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

Przesyłanie danych osobowych jest wymagane, aby połączyć się i uzyskać informacje na temat produktów i usług oferowanych przez witrynę. Właściciel danych osobowych, deklaruje wiek od 14 roku życia.

Uniemożliwienie dostępu do danych osobowych lub brak zgody z polityką ochrony danych, zablokuje możliwość subskrypcji, zarejestrowania lub otrzymywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez witrynę.

Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999, uchwaloną z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe uzyskane w wyniku przesyłania, zostaną włączone do dokumentacji podmiotu GRUPO M CONTIGO S.L., z siedzibą: Concejo 13, 37002, w Salamanca- Hiszpania, zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Rozwoju LOPD, Dekret Królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia.

JAWNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik, który przesyła informacje do GRUPO M CONTIGO S.L., jest odpowiedzialny za dokładność, poprawność i zasadność załączonych danych, uchylając GRUPO M CONTIGO S.L. od wszelkiej odpowiedzialności.

Użytkownicy gwarantują i odpowiadają, w jakimkolwiek przypadku za dokładność, ważność i autentyczność danych osobowych i zobowiązują się je aktualizować.

Użytkownik zobowiązuje się do udostępnienia pełnej i poprawnej informacji w formularzu rejestracyjnym lub subskrypcji biuletynu.

GRUPO M CONTIGO S.L. nie odpowiada za poprawność informacji, nie dostarczonych przez siebie, jak i również z innych źródeł, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne hipotezy na nie korzyść firmy, które mogą wyniknąć z korzystania z takich informacji.

Zwalnia się z odpowiedzialności prawnej GRUPO M CONTIGO S.L. za jakiekolwiek straty lub szkody może ponieść użytkownik w wyniku błędów, wad lub pominięć w informacji dostarczonych przez GRUPO M CONTIGO S.L. W przypadku pochodzenia z innych zewnętrznych źródeł.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

GRUPO M CONTIGO S.L. nie będzie udostępniać przesłanych danych osobowych użytkownika osobom trzecim. Jednakże, w przypadku prośby udostępnienia ich innym spółkom, użytkownik zostanie poinformowany i zostanie wygenerowana prośba o wyraźną zgoda.

WYKONANIE PRAWA DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, ODWOŁANIA I SPRZECIWU

Użytkownik będzie mógł zarządzać komunikatami i egzekwować prawo dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu drogą korespondencyjną: GRUPO M CONTIGO S.L.., zarejestrowanym: Concejo 13, 37002, Salamanca- Hiszpania lub za pośrednictwem adresu e-mail info@pieknoumyslu.com, podając w temacie wiadomości “Ochrona danych”. Aby skorzystać z tych uprawnień zgodnie z ustawą 1/1998 z dnia 19 stycznia, w Hiszpańskim Generalnym Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych, konieczne jest, udowodnienie swojej tożsamości podmiotowi GRUPO M CONTIGO S.L. wysyłając kserokopię dokumentu tożsamości z aktualną datą ważności.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

Podmiot GRUPO M CONTIGO S.L. przyjął poziom zabezpieczeń ochrony danych osobowych wymagane przez system prawny i zawarty w zarządzeniu ustawy RD 1720/2007 o Rozwoju ochronie danych osobowych. Jednak istnieją również inne dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak zapora Firewall nowej generacji, oprócz środków technicznych, takich jak oprogramowanie (Softwear) do szyfrowania poufnych informacji i kontroli dostępu do danych osobowych, użytkowników prywatnych, polityki bezpieczeństwa, użytkowników i haseł które wygasają zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych i innych systemów wdrożonych, aby zapobiec nadużyciom, zmianom, nieuprawnionym dostępom oraz kradzieży danych osobowych udostępnianych przez podmiot GRUPO M CONTIGO S.L.

GRUPO M CONTIGO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku zakłóceń, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonicznych lub rozłączenia związanego z niesprawnością w działaniu systemu elektronicznego z przyczyn od niego niezależnych. Jak również nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia lub blokady w korzystaniu z tego systemu elektronicznego spowodowane przez braki lub przeciążenia linii telefonicznych lub przeciążenia w systemie internetowym CPD (Centrum Przetwarzania Danych) lub innych systemów elektronicznych, jak i szkody, które mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez nielegalne wtargnięcie poza kontrolą jednostki.

ZGODA I AKCEPTACJA

Użytkownik potwierdza, iż został powiadomiony o warunkach ochrony danych osobowych, przyjmuje i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez podmiot GRUPO M CONTIGO S.L., w sposób i dla celów określonych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.

GRUPO M CONTIGO S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki, aby dostosować się do nowych przepisów prawnych lub orzecznictwa oraz wymogów branży. W takich przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem przed dokonaniem zmian, podmiot GRUPO M CONTIGO S.L. poinformuje na witrynie internetowej.

Eisenhower grand croix of the l gion d’honneur military-industrial complex gamal check this site out abdel nasser nikolai bulganin nikita khrushchev politics chapter