Rodzaje schizofrenii według Timothego Crowa

Czy znasz rodzaje schizofrenii Crow'a? W tym artykule znajdziesz wszystkie ich cechy, jak również te punkty, w których najbardziej się różnią.
Rodzaje schizofrenii według Timothego Crowa

Ostatnia aktualizacja: 04 grudnia, 2020

W tym artykule poznamy rodzaje schizofrenii według Crowa, angielskiego psychiatry urodzonego w 1938 roku, który w wyniku swoich badań w 1980 roku wyróżnił dwa warianty tego zaburzenia.

Schizofrenia to zaburzenie ze spektrum psychotycznego. Charakteryzujące się objawami pozytywnymi (omamy, urojenia, dezorganizacja myśli…), objawami negatywnymi (apatia, apatia, anhedonia…) oraz poznawczymi (np. zaburzenia uwagi). Jest to schorzenie chroniczne i bardzo upośledzające, będące przedmiotem zainteresowania wielu autorów z różnych dziedzin.

Klasyfikacja Timothy Crow (1938-) ma duże znaczenie, ponieważ wiąże różne czynniki modelu medycznego (zespół, przebieg, etiologia, leczenie, rokowanie…). Autor początkowo wyróżnił schizofrenię typu I (pozytywna) i schizofrenię typu II (negatywna).

Jednak siedem lat później, w 1987 roku, przeformułował swoją klasyfikację. Uznał bowiem, że nie wszystkie przypadki pasują do jego dychotomicznej klasyfikacji, i uwzględnił także mieszane rodzaje schizofrenii.

Chociaż kategoryczny model T. Crow’a nie jest obecnie używany, jego propozycja była bardzo interesująca. Do dziś istnieją specjaliści w psychiatrii, którzy uznają go za przydatny (na poziomie praktycznym i akademickim). Ponadto jego klasyfikacja pozwala nam dowiedzieć się więcej o realiach tego zaburzenia. Jakie są więc dwa rodzaje schizofrenii według Crow’a? Jaka jest różnica między nimi? Zobaczmy!

„Schizofrenia to cena, jaką homo sapiens musiał zapłacić za naukę języka”.

Timothy Crow

Mężczyzna w ciemnym pokoju

Rodzaje schizofrenii według Crowa

Jak widzieliśmy, istnieją dwa rodzaje schizofrenii wedlug Crowa: typ I (pozytywny) i typ II (negatywny). Obecnie klasyfikacja ta nie jest stosowana do diagnozowania ani nie znajduje odzwierciedlenia w podręcznikach dotyczących zdrowia psychicznego (DSM-5 i ICD-10).

W rzeczywistości jednak klasyfikacja Crowa stała się w swoim czasie głównym punktem odniesienia. Bez dalszych rozważań, zagłębimy się teraz w typy schizofrenii, które zaproponował ten psychiatra i zobaczymy, czym się różnią:

Rodzaje schizofrenii: typ I (schizofrenia pozytywna)

Ten typ otrzymał tę nazwę, ponieważ przeważają wytwórcze, inaczej pozytywne objawy. Osoba cierpi na halucynacje, urojenia, pozytywne zaburzenia myślenia (na przykład dezorganizacja) i zdezorganizowane zachowanie.

Z drugiej strony autor porównuje ten typ schizofrenii do podtypu paranoidalnego, który znajdziemy w DSM-IV-TR (choć już nie w DSM-5).

Dopasowanie przedchorobowe

Przedchorobowe dopasowanie pacjenta jest dobre. Oznacza to, że pacjent był mniej lub bardziej przystosowany przed pojawieniem się pierwszych objawów zaburzenia.

Początek, rozwój i prognoza choroby

Początek schizofrenii typu I jest ostry (w porównaniu z początkiem schizofrenii typu II, która jest podstępna i trudna w rozpoznaniu). Oznacza to, że objawy pojawiają się nagle. Jej przebieg jest ostry, z nawrotami i remisjami. Z kolei w schizofrenii II przebieg jest przewlekły i postępujący.

Rokowanie w schizofrenii typu I jest odwracalne; w przeciwieństwie do schizofrenii typu II, która jest nieodwracalna. W dużej mierze ma to związek z dobrą reakcją na neuroleptyki, którą przedstawiają osoby ze schizofrenią I, oraz słabą reakcją u osób z typem II.

Upośledzenie neuropsychologiczne

Nie ma zaburzeń neuropsychologicznych w tym typie schizofrenii. W przypadku zaburzeń neuropsychologicznych odnosimy się do możliwych deficytów lub zmian w procesach poznawczych.

W tym miejscu należy powiedzieć, że objawy poznawcze (zaburzenia poznawcze) pojawiają się u niektórych osób z rozpoznaniem schizofrenii, jak sugerują badania Barrera i wsp. (2006). Zgodnie z badaniem niektóre z najbardziej dotkniętych aspektów to: pamięć deklaratywna, funkcje wykonawcze i trwałość uwagi.

Proces patologiczny

Na poziomie patologicznym schizofrenia typu I powoduje szereg zmian neurochemicznych; w szczególności, według Crowa, występuje wzrost receptorów dopaminy D2. Pamiętajmy tutaj, że neuroprzekaźnik dopamina jest silnie powiązany ze schizofrenią (konkretnie z nadmiarem dopaminy).

W przypadku schizofrenii typu II, jak zobaczymy, zachodzące zmiany mają charakter strukturalny.

Rodzaje schizofrenii: typ II (schizofrenia negatywna)

Drugi rodzaj schizofrenii według Crow’a, typ II lub negatywny, przypomina zdezorganizowany podtyp schizofrenii (DSM-IV-TR). Dzieje się tak ze względu na objawy i cechy tego podtypu. Zatem objawy schizofrenii typu II są typu negatywnego, lub deficytowego i obejmują: spłaszczenie afektywne, osłabienie języka i utratę impulsów.

Dopasowanie przedchorobowe

W przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w poprzednim typie, w schizofrenii typu II dostosowanie przedchorobowe jest złe. To znaczy, że u pacjent doszło do zakłóceń funkcjonowania już przed wystąpieniem objawów zaburzenia.

Początek, rozwój i prognoza choroby

Początek schizofrenii typu II jest podstępny (to znaczy objawy pojawiają się stopniowo). Przebieg jest przewlekły i postępujący, a rokowanie jest nieodwracalne. Jak widzieliśmy wcześniej, odpowiedź na neuroleptyki w schizofrenii typu II jest słaba (zła).

Upośledzenie neuropsychologiczne

Tutaj obserwuje się pogorszenie neuropsychologiczne, a osoba dotknięta chorobą może wykazywać deficyty lub zmiany w obszarze poznawczym. Obejmuje one pamięć, uwagę, funkcje wykonawcze…

Proces patologiczny

Na poziomie mózgu następuje zmiana strukturalna. Powoduje to utratę komórek w strukturach płata skroniowego i w zakręcie okołopokampowym.

Smutna kobieta

Rodzaje schizofrenii według Crowa: krótki przegląd

Jak widzieliśmy, o typach schizofrenii według Crowa można powiedzieć, że schizofrenia typu I ma najlepsze rokowanie, ponieważ jest odwracalna, a odpowiedź na neuroleptyki jest odpowiednia. Jeśli chodzi o objawy, w typie I są one pozytywne, a w typie II – negatywne.

Pojawienie się schizofrenii typu I jest ewidentne, a jej przebieg jest ostry. W przeciwieństwie do typu II, gdzie objawy są bardziej subtelne, a przebieg przewlekły.

Obecnie, chociaż technicznie u nikogo nie diagnozuje się schizofrenii typu I lub II, prawdą jest, że prezentacja tego zaburzenia u każdej osoby może bardziej przypominać jeden lub drugi typ proponowany przez Crowa.

Jednak wciąż ryzykowne wydają się próby „dopasowania” pacjentów do określonej grupy. Wiemy, że każda osoba ma swoje własne dziwactwa (zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego).

Inne klasyfikacje

Timothy Crow nie był jedynym autorem, który prowadził badania mające na celu klasyfikację i grupowanie różnych typów schizofrenii. Przed nim zajmowali się tym niemiecki psychiatra Emil Kraepelin (1856-1926) i szwajcarski psychiatra Eugen Bleuler (1857-1939).

Ze swojej strony Kraepelin wyróżnił następujące typy schizofrenii: paranoidalną, katatoniczną i hebefreniczną (zdezorganizowaną). Bleuler dokonał tej samej klasyfikacji co jego kolega, ale dodał także nowy podtyp: prostą schizofrenię.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • American Psychiatric Association (2000). DSM-IV-TR. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4thEdition Reviewed). Washington, DC: Author.
  • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2010). Manual de Psicopatología. Volumen II. Madrid: McGraw-Hill.
  • Cooke, A. (2015). Comprender la psicosis y la esquizofrenia. Londres: British Society Division of Clinical Psychology.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.