Inteligencja: więcej niż tylko dobre stopnie

Czym jest inteligencja? Dzisiejsza definicja uwzględnia pewne często ignorowane umiejętności, które mogą znacznie zwiększyć lub utrudnić zdolność adaptacji.
Inteligencja: więcej niż tylko dobre stopnie

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego, 2023

Ile razy w przeszłości myślałeś, że jeśli nie masz dobrych ocen, oznacza to, że nie jesteś bystry? W kulturze zachodniej rozpowszechnione jest przekonanie, że stopnie zdobywane w szkole są ściśle powiązane z inteligencją i wartością jednostki. W innych miejscach, na przykład w Azji, najważniejszy jest wysiłek. Jednak czy inteligencja rzeczywiście bezpośrednio łączy się z Twoimi wynikami edukacyjnymi?

Nie ma jednej koncepcji inteligencji i nie wszyscy badacze postrzegają ją z tej samej perspektywy. Na przykład Howard Gardner rozwinął teorię inteligencji wielorakich i wyróżnił osiem rodzajów tej cechy. Była to inteligencja językowa, logiczno-matematyczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, cielesna, intrapersonalna, interpersonalna i naturalistyczna. Dla Gardnera są one obecne w każdym człowieku.

Zgodnie z jego podejściem, nie ma jednej, uniwersalnej ludzkiej inteligencji. Jego teoria pozwala nam docenić, zrozumieć i stymulować potencjał każdego człowieka. Dlatego wykracza poza znany iloraz inteligencji (IQ) i jego pozorne pomiary.

Mamy tendencję do zakładania, że dzieci z dobrą inteligencją językową i logiczno-matematyczną odnoszą sukcesy w szkole i że wszystkie maluchy uczą się w ten sam sposób. Czy jest to jednak sprawiedliwe z naszej strony? Czy wszystkie dzieci są takie same?

Jak zauważył Gardner, ważny jest nie fakt, że istnieje osiem różnych form inteligencji, ale to, że nie ma jednej inteligencji ani niezależnych procesów poznawczych. Prawdę mówiąc, jest prawdopodobne, że istnieje jeszcze więcej rodzajów inteligencji niż te zaproponowane przez Gardnera.

„Wszyscy nauczyciele i mój własny ojciec uważali mnie za dość przeciętnego chłopca, raczej poniżej powszechnego poziomu intelektu”.

-Karol Darwin-

umysł z mechanizmami
Nie ma jednej inteligencji; jest wiele rodzajów tej cechy. Psycholog Howard Gardner zidentyfikował aż osiem, ale prawdopodobnie jest ich więcej.

Inteligencja

Według Gardnera wszyscy mamy osobne specyficzne zdolności. Uważa on, że mierzenie inteligencji powoduje problemy, tym bardziej, że nie ma prawdziwego konsensusu co do jej zdefiniowania. W 2007 roku Resing i Drenth zdefiniowali inteligencję jako „zbiór zdolności poznawczych lub intelektualnych niezbędnych do zdobycia wiedzy i prawidłowego wykorzystania tej wiedzy w celu rozwiązania problemów, które mają dobrze opisany cel”.

Pamięć to jeszcze jedna zdolność, którą posiadamy, która pomaga nam zachować informacje i odzyskiwać je. Czasami jednak mylimy pamięć z inteligencją. Jednostka może być bardzo inteligentna, ale jej pamięć nie musi być doskonała.

Czego nie bierzemy pod uwagę, gdy mówimy o inteligencji

Myśląc o inteligencji, często nie bierzemy pod uwagę pojęcia samowiedzy lub, w popularnym ujęciu, poznania samego siebie. Często na przykład spędzasz dużo czasu z osobą, w której się zakochujesz, ale tak naprawdę jeszcze więcej czasu spędzasz ze sobą. Ile jednak czasu, życzliwości i cierpliwości poświęcasz innym, a ile sobie samemu? Jeśli chcesz być inteligentny, Twoja samowiedza musi zostać przeniesiona na rozwój autentycznych zalet adaptacyjnych, takich jak empatia, umiejętności społeczne czy samokontrola.

Z reguły brakuje nam zrozumienia własnych stanów emocjonalnych i stanów emocjonalnych innych osób. Odnosi się to do inteligencji emocjonalnej, rozumienia emocji własnych i innych.

Inteligencja emocjonalna

Goleman wyróżnił pięć umiejętności w ramach inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, samoregulację, motywację, empatię i umiejętności społeczne.

„Co najmniej 80 procent sukcesu w dorosłości pochodzi z inteligencji emocjonalnej”.

-Daniel Goleman-

Czy emocje są ważniejsze niż nauka?

Jak twierdzi psycholożka i pisarka Begoña Ibarrola, uczenie się i cały zachodzący proces poznawczy to dwumian, w którym poznanie i emocje idą w parze. Wcześniej uważano, że uczenie się dotyczy tylko ludzkiego poznania, ale teraz wiadomo, że emocje również odgrywają w tym pewną rolę.

Na przykład Twoje emocje wpływają na Twoją pamięć, czyniąc ją bardziej selektywną, zarówno w przypadku pozytywnych, jak i negatywnych wspomnień. W swoim życiu spotykasz wielu ludzi. Pamiętasz ich wszystkich czy tylko tych, którzy pozostawili po sobie ślad? Ważne jest, aby poznać siebie i zidentyfikować swoje emocje, aby móc „być inteligentnym” w obliczu każdej nauki, której dokonujesz w ciągu swojego życia.

Dzisiaj inteligencja jest postrzegana jako pojęcie, które wykracza poza uzyskiwanie dobrych ocen lub dobre wyniki w nauce. Wszyscy mamy możliwość czuć się inteligentni w pewnych kompetencjach. Jednak często nawet się tego nie dowiadujemy, bo nie skupiamy uwagi na odkrywaniu siebie jako ludzi.

Dlatego musisz nauczyć się być „mądry” dla siebie i ogólnie dla swoich relacji, a nie tylko po to, by inni mogli Cię docenić.

„Poznanie siebie jest początkiem wszelkiej mądrości”.

Arystoteles-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Gardner, H. (1998). “A Reply to Perry D. Klein’s ‘Multiplying the problems of intelligence by eight'”. Canadian Journal of Education 23 (1): 96–102.
  • Ramsden S, Richardson FM, Josse G, Thomas MS, Ellis C, Shakeshaft C, Seghier ML, Price CJ. (2011) Verbal and non-verbal intelligence changes in the teenage brain. Nature. 479, 113-6.
  • Resing, W., y Drenth, P. (2007). Intelligence: knowing and measuring. Amsterdam: Editor NieuwezijdsGardner, Howard.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.