Czym są badania podłużne?

Badania podłużne są rodzajem projektu badawczego szeroko stosowanego do badania ewolucji zjawisk lub zmiennych. W tym artykule omówimy czym one są, jakie są ich cechy oraz jakie mają zalety i wady.
Czym są badania podłużne?

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia, 2022

Badania podłużne umożliwiają prowadzenie obserwacji transformacji lub ewolucji badanego zjawiska w sposób sekwencyjny. Są szeroko stosowane w różnych dziedzinach nauki, takich jak medycyna, psychologia i socjologia.

Ten rodzaj badań wymaga monitorowania analizowanych zmiennych. Czas trwania jest określany przez badacza. Mogą one trwać tygodnie, miesiące, lata, a nawet dekady.

Badania podłużne

Badania podłużne to rodzaj projektu obserwacyjnego (nieeksperymentalnego), który analizuje zmiany w określonych kategoriach, koncepcjach, wydarzeniach, zmiennych, kontekstach lub społecznościach w czasie. Gromadzi się dane w różnych momentach lub odstępach czasu w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących ewolucji przedmiotu badania, jego uwarunkowań i konsekwencji (Hernández-Sampieri, Fernández i Baptista, 2014).

Inni autorzy, jak np. Visser (za Arnau i Bono, 2008), potwierdzają, że badanie podłużne polega na badaniu zmian zachodzących w czasie w tej samej próbie osób i weryfikacji różnic międzyosobniczych w zmianach wewnątrzosobniczych. Innymi słowy, sprawdza się procesy zmian bezpośrednio związane z upływem czasu (Arnau i Bono, 2008).

Badania podłużne analizują i oceniają tę samą próbkę przez pewien okres (Myers, 2006). Główną ideą nie jest liczba badanych zmiennych. Chodzi o czas, ewolucję i odpowiednie zmiany przedmiotu badań. Na przykład tego rodzaju badania można wykorzystać do:

 • Analizy zmiany nastawienia do eutanazji na przestrzeni dziesięciu lat w społeczności miejskiej.
 • Zbadania związku między aktywnością fizyczną a starzeniem się na próbie 40-latków w okresie pięciu lat.
 • Obserwowania, jak na przestrzeni lat rozwija się społeczność chłopska, wraz z pojawieniem się w ich życiu Internetu.
Badanie podłużne

Charakterystyka badań podłużnych

Główną cechą badania podłużnego, jak wspomniano wcześniej, jest to, że zbieranie danych odbywa się w różnym czasie. W przeciwieństwie do badań przekrojowych, gdzie dane są zbierane w jednej chwili, w badaniach podłużnych odbywa się to w kilku różnych momentach. Ta forma gromadzenia rozłożona w czasie pozwala badaczom zidentyfikować wszelkie zmiany.

Obserwacji dokonuje się zawsze na tym samym przedmiocie badań, czy to zjawisku, społeczności czy osobie. Ponadto ważne jest, aby próba była zawsze taka sama. Oczywiście może się to zmieniać z biegiem czasu, ponieważ zmiana jest istotną stałą. Niemniej jednak pilnuje się, aby za każdym razem, gdy dokonywane są pomiary lub obserwacje, próbka była zachowana.

Inną cechą badań podłużnych jest to, że pozwalają badaczowi uchwycić różnice międzyosobnicze lub wewnątrzgrupowe. Głównym celem tego typu projektu jest obserwowanie ewolucji i zmian, które utrzymywały się w pewnym okresie. Z tego powodu analizuje się odpowiednie zmiany, które wystąpiły w próbce.

Wreszcie, w oparciu o cele analizy danych podłużnych Arnau i Bono (2008), można stwierdzić, że inną cechą charakterystyczną tych projektów jest to, że dostarczają informacji na temat różnic międzyosobniczych, relacji między zmianami wewnątrz- i międzyosobniczymi oraz na temat zmiennych, które wpływają na ich odmiany.

Rodzaje badań podłużnych

Badania podłużne dzielą się na trzy typy. Są to badania retrospektywne, badania kohortowe i badania panelowe.

Badania retrospektywne

Badania retrospektywne analizują zmiany w czasie w kategoriach, pojęciach, zmiennych lub ich relacjach w określonej populacji (Hernández-Sampieri, Fernández i Baptista, 2014).

Główną cechą tego projektu jest to, że skupia się wyłącznie na populacji lub uniwersum, a nie na próbkach. Na przykład może obejmować przeprowadzenie badania w celu przeanalizowania zmiany postrzegania aborcji wśród studentów uniwersytetów w określonym mieście.

Badania kohortowe

Badania kohortowe badają zmiany w określonych subpopulacjach lub grupach. Skupiają się na grupach osób o wspólnej charakterystyce.

Badania te śledzą grupy w czasie i generalnie za każdym razem, gdy zbierane są dane na temat grupy lub podpopulacji, pobierana jest próbka – zamiast uwzględniać całą podpopulację (Hernández-Sampieri, Fernández i Baptista, 2014). Należy zauważyć, że chociaż próbkę można zmienić, nie jest ona skonfigurowana z elementami, które nie należą do badanej grupy lub subpopulacji.

Badania panelowe

Badania panelowe są podobne do badań kohortowych i retrospektywnych. Jednak w takich przypadkach mierzy sie lub obserwuje tych samych uczestników lub zdarzenia, w różnych punktach czasowych.

Na przykład obserwacja grupy pacjentów z depresją co miesiąc przez rok. Celem może być tutaj analiza, czy ich pozytywne oczekiwania na przyszłość rosną, a negatywne maleją. W każdej obserwacji pacjenci to te same osoby.

Statystyka

Zalety i wady badań podłużnych

Istnieje kilka powodów, dla których badacz może przeprowadzić badanie podłużne. Oto zalety i wady tego typu konstrukcji.

Zalety

 • Ponieważ badanie prowadzi się długofalowo, wcześniej weryfikuje się jego autentyczność. Oznacza to, że wyniki mają wyższy poziom trafności.
 • Długoterminowe relacje nie mogą zostać odkryte podczas badania krótkoterminowego. Jednak relacje krótkoterminowe można monitorować w długoterminowym badaniu. Daje to szerszy margines na zbadanie zmian, a tym samym lepsze zrozumienie ewolucji zmiennych.
 • Badania podłużne umożliwiają odkrywanie trendów i zależności w gromadzonych danych w czasie rzeczywistym.
 • Tego rodzaju badania pozwalają naukowcom na elastyczność. Nie jest to możliwe w przypadku innych formatów badawczych.

Niedogodności

 • Główną wadą badań podłużnych jest to, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że badania przyniosą nieprzewidywalne wyniki.
 • Może minąć dużo czasu, zanim dane zaczną tworzyć obserwowalne wzorce lub relacje, które można monitorować.
 • Z czasem badacze mogą utracić początkową próbkę.
 • Aby opracować relacje lub wzorce, należy zebrać i wyodrębnić dużą ilość danych.
 • Konstrukcja podłużna jest zwykle bardziej złożona i kosztowna. Wymagając więcej czasu, potrzeba więcej zasobów. Dlatego możliwe jest, że inwestycje i wydatki będą wyższe.

W tym artykule omówiliśmy rodzaj badania, który często stosuje się w badaniach do opisywania zmian. Naukowcy odkryli kilka ciekawych zjawisk podczas tego rodzaju badań. Jednym z takich przykładów jest efekt Flynna.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Arnau, J., & Bono, R. (2008). Estudios longitudinales. Modelos de diseño y análisis. Escritos de Psicología2, 32-41. https://scielo.isciii.es/pdf/ep/v2n1/original3.pdf
 • Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación(6ª Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
 • Myers, D. (2006), Psicología 7ma edición. Editorial Médica Panamericana:Madrid

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.