Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Ostatnia aktualizacja: 22 października, 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to inicjatywa promowana przez ONZ, której głównym zadaniem jest przekształcenie w ciągu najbliższych 10 lat kształtu świata  (Agenda 2030). W tym artykule przedstawiamy dokładnie, na czym polegają działania i cele tej inicjatywy.

W lipcu 2015 r. państwa członkowskie ONZ osiągnęły ostateczne porozumienie w sprawie celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki zawartej umowie zobowiązują się dążyć do zapewnienia, aby ludzie na całym świecie żyli lepiej, i to bez szkody dla planety.

Rzeczywiście, Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals, SDGs) to inicjatywa promowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która wyznacza 17 celów zrównoważonego rozwoju z 169 punktami, których zadaniem jest przekształcenie świata. W rezultacie państwa członkowskie będą dążyć do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju do 2030 r.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

17 celów zrównoważonego rozwoju

Zobaczmy, jakie są główne cele zrównoważonego rozwoju (SDGs):

 • Cel 1. Wyeliminowanie wszelkich form ubóstwa istniejących na całym świecie.
 • Cel 2. Eliminacja głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa.
 • Cel 3. Zagwarantowanie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia wszystkich osób niezależnie od wieku.
 • Cel 4. Zapewnienie integracyjnej i sprawiedliwej edukacji wysokiej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.
 • Cel 5. Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt na świecie.
 • Cel 6. Zagwarantowanie wszystkim dostępności do wody, zrównoważonego zarządzania tym zasobem i odpowiednie warunki sanitarne.
 • Cel 7. Zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.
 • Cel 8. Promowanie trwałego, sprzyjającego integracji społecznej oraz stabilnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.
 • Cel 9. Rozwój odpornej infrastruktury, promowanie sprzyjającej integracji społecznej i zrównoważonej industrializacji oraz wspieranie innowacji.
 • Cel 10. Zmniejszenie nierówności między krajami, a także wewnątrz nich.
 • Cel 11. Sprawienie, aby miasta i osady ludzkie sprzyjały integracji, bezpieczne, odporne na zagrożenia i zrównoważone.
 • Cel 12. Zagwarantowanie wzorców konsumpcji i zrównoważonej produkcji.
 • Cel 13. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ich skutkom (uwzględniając porozumienia przyjęte na forum Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu).
 • Cel 14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz korzystanie z nich w sposób zrównoważony, aby osiągnąć zrównoważony rozwój.
 • Cel 15. Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zarządzanie lasami, zwalczanie zjawiska pustynnienia oraz zatrzymywanie i odwracanie degradacji gleby, a także zatrzymywanie utraty różnorodności biologicznej.
 • Cel 16. Promowanie pokojowego i integracyjnego społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich. Ponadto tworzenie skutecznych, odpowiedzialnych i integracyjnych instytucji na wszelkich poziomach.
 • Cel 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Co to jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to taki, który poprawia warunki życia w teraźniejszości bez narażania zasobów przyszłych pokoleń. Rozwój nie jest zrównoważony, jeśli trwonimy wszelkie nasze zasoby i pozostawiamy przyszłe pokolenia bez nich.

W rzeczywistości aby zapewnić zrównoważony rozwój, musimy współpracować, wprowadzając poważne zmiany w celu przekształcenia się w bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Ponadto musimy podejmować pozytywne działania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, takie jak poszanowanie innych ludzi, kultur i naszej planety.

UNESCO i cele zrównoważonego rozwoju

UNESCO to Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) poprzez swoją pracę w obszarach edukacji, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i humanistycznych, kultury i komunikacji oraz informacji.

Warto wiedzieć, że dla UNESCO najwyższym priorytetem jest edukacja. Dlaczego? Ponieważ stanowi ona podstawowe prawo człowieka i bezę umacniania pokoju oraz stymulowania zrównoważonego rozwoju.

UNESCO zapewnia globalne i regionalne przywództwo, wzmacnia krajowe systemy edukacyjne i odpowiada na światowe wyzwania naszych czasów poprzez odpowiednią edukację.

Co to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)?

Jest to największa istniejąca organizacja polityczna, gospodarcza i społeczna, utworzona w 1945 r. Jej członkami są prawie wszystkie państwa świata. Na dzień dzisiejszy ONZ zrzesza 193 kraje członkowskie.

Zadaniem ONZ jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Ponadto pomaga rozwiązać problemy, które dotykają nas wszystkich, promuje poszanowanie praw człowieka i zapewnia wsparcie krajom w osiąganiu tych celów.

ONZ

Co to są prawa człowieka?

Prawa człowieka są nieodłącznymi prawami wszystkich ludzi, bez względu na ich narodowość, miejsce zamieszkania, płeć, pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religię, język czy jakiekolwiek inne warunki.

Wszyscy mamy te same prawa człowieka, bez wyjątku. Prawa te są ze sobą powiązane, współzależne i niepodzielne. Natomiast Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument stanowiący kamień milowy w historii praw człowieka.

Deklaracja, sporządzona przez przedstawicieli wszystkich regionów świata o różnym pochodzeniu prawnym i kulturowym, została ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ustanawia podstawowe prawa człowieka, które mają być chronione na całym świecie. Warto wiedzieć, że została przetłumaczona na ponad 500 języków.

Co to jest edukacja rozwojowa?

Edukacja rozwojowa (EpD) ma na celu poszerzenie wiedzy, zmysłu krytycznego i wizji globalnego świata. W rezultacie rozpoczyna się ona od codziennej rzeczywistości, walki z sytuacjami nierówności, promując trwałe, pozytywne zmiany społeczne w przyszłości. Pamiętaj: myśl globalnie, działaj lokalnie!

Edukacja ta łączy różne elementy, które stanowią jej podstawę teoretyczną. Między innymi są to: przemiany społeczne, międzykulturowość, prawa człowieka, cele zrównoważonego rozwoju, płeć, równość, sprawiedliwość społeczna, solidarność, prawa kobiet.

Wszystko po to, by dążyć do globalnego obywatelstwa, światowej sprawiedliwości, równości i przestrzegania praw człowieka.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.